logo-atrem

Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości aktywów

08.03.2019

Raport bieżący 8/2019

 

Temat: Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości aktywów

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

 

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad jednostkowym oraz skonsolidowanym raportem rocznym za 2018 rok, w dniu 8 marca 2019 roku, podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów: udziałów spółki zależnej Contrast sp. z o. o. w kwocie 5.850.035,74 zł oraz odpisu aktualizującego wartość firmy z konsolidacji dotyczącego spółki Contrast sp. z o.o. w kwocie 1.091.884,12 zł.

Opierając się na Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 36, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości  Zarząd Spółki ocenił, że zaistniały przesłanki do utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości udziałów. Wartość księgowa netto spółki Contrast sp. z o. o. na dzień 31.12.2018 roku wynosi 17.686.374,75 zł, natomiast w księgach Emitenta, udziały w spółce Contrast sp. z o. o., w której Atrem S.A. jest 100% udziałowcem i dla której udziały te stanowią podstawowy składnik aktywów, dotychczas były wyceniane na kwotę 23.532.965,74 zł. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2018 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów finansowych w postaci udziałów w spółce zależnej o kwotę 5.850.035,74 zł. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta udziałów spółki zależnej Contrast sp. z o. o. zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań, a zatem nie będzie miał wpływu na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Atrem.

Na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Atrem wpływ będzie miał odpis aktualizujący wartość firmy z konsolidacji dotyczący spółki Contrast sp. z o.o. w kwocie 1.091.884,12 zł.

Dokonanie ww odpisów aktualizujących przez Emitenta wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej Atrem.

Spółka zastrzega, że wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników które zostaną opublikowane w jednostkowym i skonsolidowanym  raporcie za rok 2018.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.