logo-atrem
PL / EN

Podpisanie umowy znaczącej

2013.08.30

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w okresie od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia 29 sierpnia 2013 roku, Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie umowy na łączną wartość 5.810.839,27 zł netto (słownie: pięć milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 27/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) ze spółką Atrem S.A. (Wykonawca) z dnia 5 czerwca 2013 roku, przedmiotem której jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania pn. „Zakup i montaż zasilaczy UPS z 8 godzinnym podtrzymaniem zasilania”.

Strony uzgodniły, że przedmiot umowy zrealizowany zostanie do dnia 30 października 2013 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 830.900,00 zł netto (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Strony ustaliły, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

4) za brak polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przez okres realizacji umowy- w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto;

5) za opóźnienie w przekazaniu dowodów potwierdzających uiszczenie składek ubezpieczeniowych lub polisy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

6) za opóźnienie w przekazaniu projektu harmonogramu rzeczowo- finansowego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

7) za opóźnienie w wykonaniu innych czynności poza wymienionymi w punktach od 1 do 6 powyżej a ustalonych w Umowie lub harmonogramie rzeczowo – finansowym, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

8) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,

Łączna wysokość kar umownych (maksymalny limit kar umownych) nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Umowy zawarte przez spółkę Atrem S.A. ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close