logo-atrem
PL / EN

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

04.05.2015

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
2015.05.04

Zarząd Atrem S.A informuje, że w dniu 4 maja 2015 roku powziął uchwałę w przedmiocie treści wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2014. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Zarząd Atrem S.A. zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 738.406,32 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześć złotych 32/100) z zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Kwota dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosić będzie 0,08 zł (słownie złotych: zero 8/100). W pozostałej części zysk netto Spółki za wskazany powyżej okres, zgodnie z intencją Zarządu, miałby zostać przeznaczony na kapitał zapasowy.

Wraz z podjęciem w/w uchwały Zarząd Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o wydanie oceny w sprawie zaproponowanego podziału zysku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym decyzji o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close