logo-atrem
PL / EN

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

16.05.2014

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

2014.05.16

Zarząd Atrem S.A informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku powziął uchwałę w przedmiocie treści wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2013. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Zarząd Atrem S.A. zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 1.476.812,64 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście 64/100) z zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Kwota dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosić będzie 0,16 zł (słownie złotych: zero 16/100). W pozostałej części zysk netto Spółki za wskazany powyżej okres, zgodnie z intencją Zarządu, miałby zostać przeznaczony na kapitał zapasowy.

Wraz z podjęciem w/w uchwały Zarząd Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o wydanie oceny w sprawie zaproponowanego podziału zysku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym decyzji o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133)

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close