logo-atrem

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

18.04.2016

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

2016.04.18

Zarząd Atrem S.A informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku powziął uchwałę w przedmiocie treści wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2015. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Zarząd Atrem S.A. zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 461.503,95 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy 95/100), z zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Kwota dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosić będzie 0,05 zł (słownie złotych: zero 05/100) na jedną akcję spółki Atrem S.A. W pozostałej części zysk netto Spółki za wskazany powyżej okres, zgodnie z intencją Zarządu, miałby zostać przeznaczony na kapitał zapasowy.

 

Wraz z podjęciem w/w uchwały Zarząd Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o wydanie oceny w sprawie zaproponowanego podziału zysku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym decyzji o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.

Pliki do pobrania: