logo-atrem

Raport bieżący 11/2019

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacja bieżąca i okresowa

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Konrad Śniatała złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Atrem S.A. z dniem 16 marca 2019 r.

Pan Konrad Śniatała nie wskazał powodu rezygnacji.

 

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest §  5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).