logo-atrem
PL / EN

Temat: Otrzymanie informacji o wypłacie przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

06.10.2017

Temat: Otrzymanie informacji o wypłacie przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez Lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta

2017.10.06 15:00

Raport bieżący nr 33/2017

 

Temat: Otrzymanie informacji o wypłacie przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez Lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

 

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 06 października 2017 r. powziął informację o wypłacie przez  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Gwarant) na rzecz spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek (Gwarancja) wniesionej przez Lidera Konsorcjum tj. Techmadex S.A. działającego w imieniu członków Konsorcjum w składzie Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum), kwoty 2.647.000,00 zł, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2017.

 

Zamawiający uzasadnił żądanie wypłaty środków z Gwarancji nienależytym wykonaniem przez Konsorcjum zamówienia pn. Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym” (zwanego dalej Umową) i naliczeniem z tego powodu kary umownej w wysokości  9.767.430,00 zł, o nałożeniu której Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2016.

 

Konsorcjum z udziałem Emitenta skierowało do Sądu wniosek o zabezpieczenie poprzez zakazanie spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. skorzystania z Gwarancji wystawionej przez Gwaranta i dokonywania na rzecz spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypłat z przedmiotowej Gwarancji. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o oddaleniu wniosku Konsorcjum o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa, o czym Emitent informował raportem nr 31/2017.

 

Wobec wypłaty środków z Gwarancji i w związku z tym zmiany sytuacji procesowej Konsorcjum, Konsorcjum odstępuje od wnoszenia zażalenia na postanowienie Sądu w przedmiocie oddalenia wniosku o zabezpieczenie z uwagi na fakt, że jest ono w tej sytuacji bezprzedmiotowe.

 

Gwarancja wniesiona została przez Lidera Konsorcjum (Techmadex S.A.) reprezentującego Konsorcjum z udziałem Emitenta, na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Celem zabezpieczenia wierzytelności Gwaranta, Techmadex S.A. złożył do dyspozycji Gwaranta weksle in blanco wystawione przez Techmadex S.A. wraz z deklaracją wekslową, weksle in blanco wystawione przez Techmadex S.A. wraz z deklaracją wekslową poręczone przez Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum), udzielił hipoteki do wysokości 2.000.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności znajdującego się na nim budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Warszawie, ul. Migdałowa 87 oraz dokonał przelewu praw z umowy ubezpieczenia  ww. nieruchomości. Dodatkowo Gwarancja została zabezpieczona złożoną przez Atrem S.A. kaucją ustanowioną na rzecz Gwaranta w wysokości 300.000,00 zł.

Emitent kwestionuje roszczenia spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, uznając je za całkowicie bezpodstawne.

Konsorcjum zamierza w najbliższych tygodniach złożyć pozew przeciwko spółce  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie  w przedmiocie dochodzenia roszczeń Konsorcjum związanych z bezpodstawnym naliczeniem Konsorcjum kary umownej w wysokości  9.767.430,00 zł, który to pozew będzie uwzględniał aktualną sytuację procesową Konsorcjum wynikającą z wypłaty środków z Gwarancji.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 33/2017

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close