logo-atrem

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

12.01.2017

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

2017.01.12 11:55

Raport bieżący 3/2017

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacja bieżąca i okresowa

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2017 r. – 12 maja 2017 r.

– za III kwartał 2017 r. – 09 listopada 2017 r.

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. zwierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe wraz z danymi określonymi w § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, poz. 33 poz. 259) – 25 sierpnia 2017 r.

Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z § 90 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Raporty roczne:

– raport roczny jednostkowy za 2016 r. – 17 marca 2017 r.

– raport roczny skonsolidowany za 2016 r. – 17 marca 2017 r.

Zarząd Atrem S.A. informuje ponadto, iż na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, poz. 33 poz. 259), nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Kwartalna informacja finansowa zawarta zostanie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym.

Zarząd Atrem S.A. informuje również, iż na postawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, poz. 33 poz. 259) nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku oraz w oparciu o § 102 ust. 1 w/w Rozporządzenia nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2016 roku.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, poz. 33 poz. 259).