logo-atrem

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

28.01.2019

Raport bieżący 3/2019

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacja bieżąca i okresowa

 

Treść raportu:

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) Zarząd Atrem S.A. przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

 

Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2019 r. – 16 maja 2019 r.

– za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

 

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. zwierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe wraz z danymi określonymi zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) – 29 sierpnia 2019 r.

Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z § 62 ust. 5 ww. rozporządzenia.

 

Raporty roczne:

– raport roczny jednostkowy za 2018 r. – 21 marca 2019 r.

– raport roczny skonsolidowany za 2018 r. – 21 marca 2019 r.

 

Zarząd Atrem S.A. informuje ponadto, iż na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757), nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Kwartalna informacja finansowa zawarta zostanie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym.

 

Zarząd Atrem S.A. informuje również, iż na postawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku oraz nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2019 roku.

 

Podstawą prawną niniejszego raportu jest §  80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).