logo-atrem

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

25.05.2016

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

2016.05.25

Raport bieżący 20/2016

Temat: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2015, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 461.503,95 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy 95/100). Kwota dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosić będzie 0,05 zł (słownie złotych: zero 05/100).

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 30 czerwca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy wskazany został na dzień 14 lipca 2016 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.230.079.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133)