logo-atrem
PL / EN

Udzielenie przez Emitenta gwarancji zwrotu zaliczki

02.04.2014

Udzielenie przez Emitenta gwarancji zwrotu zaliczki

2014.04.02

Zarząd Atrem S.A. informuje, że zgodnie z umową z dnia 1 kwietnia 2014 r. zawartą przez Emitenta z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielił na rzecz beneficjenta: spółki System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie (Beneficjent) gwarancji zwrotu zaliczki, w ramach zawartej przez Emitenta z Beneficjentem umowy na wykonanie zamówienia pn. Rozbudowa Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej Włocławek“, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2013.

Za wykonanie umowy na realizację w/w zamówienia (łączna wartość zobowiązania w ramach którego udzielana jest zaliczka zabezpieczana gwarancją), Emitent otrzyma cenę ryczałtową w wysokości 13.587.000,00 netto (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 0/100).

Gwarancja zwrotu zaliczki opiewa na 100% wartości udzielonej zaliczki.

Zgodnie z treścią gwarancji zwrotu zaliczki mBank S.A. zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Beneficjenta każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 6.684.804,00 zł.

Gwarancja zwrotu zaliczki ważna jest w okresie od dnia jej wystawienia do dnia 31 grudnia 2014 r.

Zabezpieczeniem gwarancji zwrotu zaliczki jest weksel in blanco wystawiony przez Emitenta, awalowany przez Contrast Sp. z o.o., kaucja pieniężnaoraz cesja wierzytelności.

Koszt ustanowienia gwarancji na zabezpieczenie zwrotu zaliczki został ustalony na warunkach rynkowych.

Łączna kwota gwarancji zwrotu zaliczek udzielonych Beneficjentowi przez Emitenta w ramach zamówienia pn. Rozbudowa Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej Włocławek“ wynosi 11.698.407,00 zł.

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close