logo-atrem

Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

29.05.2015

Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

2015.05.29

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 29 maja 2015 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego: QUERCUS Parasolowy SFIO, w oparciu o postanowienia art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą o ofercie), zgodnie z którym, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomił, że w dniu 27 maja 2015 r., w wyniku transakcji na rynku regulowanym, ilość akcji Emitenta posiadanych przez fundusz QUERCUS Parasolowy SFIO przekroczyła 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Emitenta.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów, fundusz: QUERCUS Parasolowy SFIO posiadał 562.689 akcji spółki Atrem S.A, co stanowiło 6,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 562.689 głosów, które stanowiły 4,05% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po transakcji, na dzień 27 maja 2015 r., QUERCUS Parasolowy SFIO posiadał 743.992 akcji Atrem S.A, które stanowią 8,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dają 743.992 głosów, które stanowią 5,36% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Z treści zawiadomienia otrzymanego od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie wynika jakoby występowały podmioty zależne od danego akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki Atrem S.A. ani nie wynika jakoby akcjonariusz dokonujący zawiadomienia zawarł z osobą trzecią umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach