logo-atrem
PL / EN

Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

20.12.2017

Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

2017.12.20 10:15

Raport bieżący  38/2017

Temat: Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą), niniejszym informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, Acer Aggressive FIZ, w oparciu o postanowienia art. 69 ust. 2 Ustawy, zgodnie z którym, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomił, że w dniu 18 grudnia 2017r., w wyniku transakcji na rynku regulowanym, ilość akcji Emitenta posiadanych łącznie przez fundusze: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz Acer Aggresive FIZ uległa zmianie w stosunku do dotychczas posiadanego udziału, o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

 

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów, fundusze: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz Acer Aggressive FIZ posiadały łącznie 1.724.777 akcji spółki Atrem S.A, co stanowiło 18,69 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 1.724.777 głosów, co stanowiło 12,42 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

Liczba akcji posiadanych po zmianie, na dzień 18 grudnia 2017 r., i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po transakcji, na dzień 18 grudnia 2017 r., QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz Acer Aggressive FIZ posiadały łącznie 1.858.992 akcji Atrem S.A, które stanowią 20,14 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dają 1.858.992 głosy, które stanowią 13,39 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie występują podmioty zależne od danego akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki Atrem S.A. jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia ww. Fundusze byłyby uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, wynosiła 0.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close