logo-atrem

23/2017: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

2017.07.20 10:15

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017, informuje, iż w dniu  20 lipca 2017 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim,
V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 6 lipca 2017 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej w posiadaniu spółki zależnej od Emitenta, położonej w Ostrowie Wielkopolskim, gmina Ostrów Wielkopolski, przy ulicy ks. Ignacego Jana Skorupki 1B, dla której prowadzone są księgi wieczyste o numerach: KZ1W/00070553/0 i KZ1W/00078835/7 („Nieruchomość”) hipoteki umownej łącznej do kwoty 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej przez spółki należące do Grupy kapitałowej Atrem, tj. Atrem S.A. i Contrast Sp. o. o. umowy kredytowej nr 06/131/07/Z/VU z dnia 4 września 2007 r.  wraz z późniejszymi zmianami. Kredyt został udzielony spółkom z Grupy Kapitałowej Atrem w okresie do dnia spłaty tj. 21 czerwca 2018 r. w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 12.500.000,00 zł. Hipoteka została wpisana na podstawie oświadczenia Banku z dnia 14 czerwca 2017 r.

Wartość netto Nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym na dzień 23 marca 2017 roku wynosi 4.867.000,00 zł.

Informacja o zawarciu umowy kredytu oraz aneksach została zamieszczona w prospekcie emisyjnym (dostępnym na stronie: http://www.atrem.pl/files/prospekt_atrem.pdf) oraz raportach bieżących nr 45/2009, 23/2010, 40/2010, 40/2011, 23/2012, 25/2013, 43/2013, 32/2014, 34/2015, 26/2016 oraz 17/2017.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pliki do pobrania: