logo-atrem

Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta 

29.11.2016

Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta

2016.11.29 16:39

Raport bieżący nr  48/2016

Temat: Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 29 listopada 2016 r. Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum) złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie nieistnienia prawa spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. do żądania zapłaty przez Konsorcjum kary umownej naliczonej w dniu 4 lipca 2016 r. w związku z realizacją przez Konsorcjum zamówienia pn. Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym” (zwanej dalej Umową), o nałożeniu której Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2016.

Wartość przedmiotu sporu: 9.767.430,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych).

Celem wskazanego powyżej postępowania jest zapewnienie Konsorcjum ochrony ich prawnie chronionych interesów poprzez definitywne zakończenie sporu między Powódkami a Pozwaną (Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.) na tle istnienia przesłanek do nałożenia przez Pozwaną kary umownej. W przedmiotowej sprawie skutkiem ustalenia przez sąd, że Pozwanej nie przysługiwało prawo do nałożenia kary umownej na powodowe Konsorcjum będzie uniemożliwienie wykorzystywania noty wystawionej tytułem kar umownych w celu dochodzenia roszczeń przez Pozwaną poprzez m.in. skorzystanie z gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez powodowe Konsorcjum tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, potrącenie należności z wynagrodzenia Powódek czy też skierowanie powództwa o zapłatę całości lub części kwoty objętej notą obciążeniową wystawioną tytułem kar umownych.

Przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. aktualnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowanie z powództwa Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum) o zapłatę kwoty 12.140.070,20 zł tytułem należności wynikających z realizacji umowy na wykonanie zamówienia pn. Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym” (zwanej dalej Umową), odpowiadającą wartości nienależnego świadczenia. O złożeniu pozwu w ww. sprawie Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2016.