logo-atrem
PL / EN

Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta

22.10.2013

Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta

2013.10.22

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 21 października 2013 roku, Emitent powziął informację o wyborze oferty konsorcjum w składzie: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku (Lider Konsorcjum) oraz Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) przez Zamawiającego: spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o. o. (Zamawiający) w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogowie polegająca na przebudowie węzła gospodarki osadowej i gazowej, reaktora biologicznego oraz zbiornika fekaliów”.

Wartość oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta wynosi 8.427.770,00 zł netto (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100). Przewidywany udział Emitenta w wynagrodzeniu Konsorcjum wynosi około 43%.

Szczegółowy zakres obowiązków Konsorcjum zostanie określony w umowie, jaka zostanie zawarta przez Konsorcjum z Zamawiającym.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Konsorcjum umowy z Zamawiającym oraz umowy wykonawczej do umowy konsorcjum, określającej szczegółowy podział prac oraz wynagrodzenia pomiędzy Uczestników Konsorcjum.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close