logo-atrem

Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta i spółki zależnej od Emitenta

05.08.2015

Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta i spółki zależnej od Emitenta

2015.08.05

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2015 roku, powziął informację o wyborze oferty konsorcjum w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Contrast Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) przez spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), w postępowaniu niepublicznym na realizację zamówienia pn. „Budowa części obiektowej systemu odzysku helu z wykorzystaniem membran”.

Wartość oferty Konsorcjum Atrem S.A. i Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) wynosi netto 8.687.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Konsorcjum Atrem S.A. i Contrast Sp. z o. o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.