logo-atrem

Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta

11.01.2016

Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta

2016.01.11

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 11 stycznia 2016 roku, powziął informację o wyborze oferty konsorcjum w składzie: Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz JT S.A. (Lider Konsorcjum) przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), w postępowaniu niepublicznym na realizację zamówienia pn. „Budowa stacji pomiarowej Q=125 tyś. m3/h w m. Płock wraz z gazociągiem przyłączeniowym DN 400 w ramach przyłączenia do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A”.

Wartość oferty Konsorcjum Atrem S.A. i JT S.A. (Wykonawca) wynosi netto 6.977.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Konsorcjum Atrem S.A. i JT S.A. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Pliki do pobrania: