logo-atrem

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

01.06.2015

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

2015.06.01

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 1 czerwca 2015 roku, powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez Zamawiającego: spółkę PKP Energetyka S.A. (Zamawiający), w postępowaniu publicznym na realizację zamówienia pn. Budowa podstacji trakcyjnej Rylsk wraz z linią zasilającą 110 kV i infrastrukturą przyległą.

Wartość oferty Contrast Sp. z o. o. wynosi netto 14.270.000,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.