logo-atrem

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

18.12.2015

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
2015.12.18

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2015 roku, powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez Zamawiającego: spółkę TAURON DYSTRYBUCJA spółka akcyjna (Zamawiający), w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego sektorowego na realizację zadania pn. Budowa linii kablowej 110 kV wraz z traktem światłowodowym relacji Hermanowice – Skarbimierz, przebudowa pola 110 kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Hermanowice oraz budowa linii kablowych 15 kV relacji stacja elektroenergetyczna 110/15kV Skarbimierz – istniejąca sieć 15 kV w Skarbimierzu.

Wartość oferty Contrast Sp. z o. o. wynosi brutto 9.491.910,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100).

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.