logo-atrem

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 roku

29.05.2015

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 roku

2015.05.29

Zarząd Atrem S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 24 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki Atrem S.A. w związku z § 20 ust 1 pkt j) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, na posiedzeniu w dniu 28 maja 2015 roku dokonała wyboru firmy SWGK Audyt sp. z o.o. (dawniej: HLB Sarnowski &Wiśniewski sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojskowa 4, na biegłego rewidenta.

Biegły rewident został wybrany do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

SWGK Audyt sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2917.

Umowa z SWGK Audyt sp. z o.o. ma być zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie wyżej wymienionych usług.

Spółka Atrem S.A. dotychczas korzystała z usług SWGK Audyt sp. z o.o. (dawniej: HLB Sarnowski &Wiśniewski sp. z o.o.) przy badaniu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014, a także przy przeglądzie półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Atrem S.A. za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku, I półrocze 2011 roku, I półrocze 2012 roku, I półrocze 2013 roku, I półrocze 2014 oraz przeglądzie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku, za I półrocze 2011 roku, za I półrocze 2012 roku, I półrocze 2013 roku oraz I półrocze 2014.

Wybór dokonany przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).