logo-atrem

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku

25.05.2016

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku

2016.05.25

Raport bieżący 22/2016

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 24 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki Atrem S.A. w związku z § 20 ust 1 pkt j) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, na posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 roku dokonała wyboru firmy SWGK Audyt sp. z o.o. (dawniej: HLB Sarnowski &Wiśniewski sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojskowa 4, na biegłego rewidenta.

Biegły rewident został wybrany do przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku, zawierającego skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Atrem spółka akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

SWGK Audyt sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2917.

Umowa z SWGK Audyt sp. z o.o. ma być zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie wyżej wymienionych usług.

Spółka Atrem S.A. dotychczas korzystała z usług SWGK Audyt sp. z o.o. (dawniej: HLB Sarnowski &Wiśniewski sp. z o.o.) przy badaniu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 a także przy przeglądzie półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Atrem S.A. za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku, I półrocze 2011 roku, I półrocze 2012 roku, I półrocze 2013 roku, półrocze 2014, I półrocze 2015 oraz przeglądzie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku, za I półrocze 2011 roku, za I półrocze 2012 roku, I półrocze 2013 roku, półrocze 2014 oraz I półrocze 2015.

Wybór dokonany przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).