logo-atrem

Wybór Zarządu spółki Atrem S.A. na kolejną kadencję

25.05.2016

Wybór Zarządu spółki Atrem S.A. na kolejną kadencję

2016.05.25

Raport bieżący 21/2016

Temat: Wybór Zarządu spółki Atrem S.A. na kolejną kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. Rada Nadzorcza spółki Atrem S.A. podjęła uchwały o powołaniu Zarządu spółki Atrem S.A. na okres wspólnej czteroletniej kadencji. Rada Nadzorcza spółki Atrem S.A. uchwałą nr 06/05/2016 powierzyła Panu Konradowi Śniatale funkcję Prezesa Zarządu. Na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu: Pana Marka Korytowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Łukasza Kalupę i Pana Przemysława Szmyta do pełnienia funkcji Członków Zarządu.

  • Pan Konrad Śniatała jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, kierunku telekomunikacja. Ukończył także niżej wymienione studia podyplomowe:
    – na Politechnice Poznańskiej: „Systemy mikrokomputerowe” oraz „Przesył i użytkowanie paliw gazowych” (1991 r.)

– na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu: MBA – Poznań – Atlanta na Georgia State University i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1995r. – 1997r.) oraz „Marketing”
(1998 r.).

W latach 1987-1999 Pan Konrad Śniatała był pracownikiem, a następnie Kierownikiem Działu Pomiarów i Automatyki w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Poznaniu.

Pan Konrad Śniatała jest głównym założycielem spółki Atrem Sp. z o. o. oraz jej następczyni prawnej Atrem S.A. Od początku działalności spółki Atrem Sp. z o. o. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od dnia 17 grudnia 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Atrem S.A. Obok funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, od czerwca 2007 roku, pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki zależnej od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. Ponadto Pan Konrad Śniatała od października 2001 roku do września 2003 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej KRI Sp. z o. o.

Pan Konrad Śniatała jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) oraz Członkiem Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

  • Pan Marek Korytowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, kierunku elektrotechnika. Ukończył studia podyplomowe: „Inżyniera gazownictwa” na Politechnice Warszawskiej (1997), „Sieci komputerowe i aplikacje internetowe” na Politechnice Poznańskiej (2002), Executive MBA-IGG na Uniwersytecie Gdańskim (2006-2008) oraz „Strategia i Planowanie Biznesu” (2008) na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia audytora systemu zarządzania jakością (TUV Akademie GmbH) oraz ukończył szkolenia na temat zintegrowanego systemu zarządzania zawierającego wymagania norm PN-EN-ISO 9001:2001, PN-EN-ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004.

Od 2000 roku Pan Marek Korytowski pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych w spółce Atrem Sp. z o. o., a od 2002 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Atrem Sp. o. o. Pan Marek Korytowski jest jednym z założycieli spółki Atrem S.A. Od dnia 17 grudnia 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Atrem S.A. Obok funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta, od czerwca 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. Pan Marek Korytowski był Członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej od Emitenta- ELEKTRO- SYSTEM Sp. z o. o. od kwietnia 2008 roku do dnia jej połączenia ze spółką Contrast Sp. z o. o. Ponadto w okresie od października 2004 roku do grudnia 2006 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Common S.A. z siedzibą w Łodzi.

Pan Marek Korytowski jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).

  • Pan Łukasz Kalupa jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Ekonomii, specjalność Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Posiada tytułu Doktora Nauk Ekonomicznych. Jest stypendystą Europejskiego Centrum Ładu Korporacyjnego (European Centre for Corporate Governance) funkcjonującego w ramach Liverpool John Moores University w Liverpoolu, w Wielkiej Brytanii. Pan Łukasz Kalupa był wykładowcą programów MBA i studiów podyplomowych, jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zarządzania strategicznego, polityki konkurencyjności i oceny kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw. Jest autorem lub współautorem wielu strategii, biznesplanów, wycen przedsiębiorstw. Współpracował jako doradca lub ekspert z wieloma instytucjami szkoleniowo – doradczymi.

Pan Łukasz Kalupa od 1 lutego 2006 roku był związany z poprzedniczką prawną Emitenta- spółką Atrem Sp. z o. o. – w której był zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomicznych. Od dnia 11 stycznia 2008 roku do dnia 11 marca 2008 roku pełnił funkcję Prokurenta Emitenta. Od dnia 11 marca 2008 roku pełni funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Ekonomicznych spółki Atrem S.A. Dodatkowo od dnia 3 września 2007 roku jest Dyrektorem ds. Ekonomicznych w spółce zależnej od Emitenta- Contrast Sp. z o. o.

Ponadto Pan Łukasz Kalupa pełnił następujące funkcje:

–  Członka Rady Nadzorczej Atrem Sp. z o. o. od czerwca 2003 roku do stycznia 2006 roku

– Członka Rady Nadzorczej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA S.A. w Wałbrzychu od maja 2006 roku do grudnia 2007 roku.

– Członka Rady Nadzorczej spółki Dom- Mar Sp. z o. o. od października 2008 roku do dnia jej połączenia ze spółką Atrem S.A.

Pan Łukasz Kalupa jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).

  • Pan Przemysław Szmyt jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe “Strategia i Planowanie Biznesu” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz szkolenia na audytora wewnętrznego w przedsiębiorstwie oraz na temat zintegrowanego systemu zarządzania zawierającego wymagania norm PN-EN-ISO 9001:2000, PN-EN-ISO 14001:2004, PN-N 18001:2005; wymagań NATO w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia jakości i zarządzania konfiguracją, a także warsztaty szkoleniowe w zakresie skutecznego zarządzania projektem.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, a także świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru dla grupy 1, 2 i 3, a także górnicze jako osoby niższego dozoru ruchu o specjalności technicznej budowlanej oraz średniego dozoru ruchu o specjalności elektrycznej.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Energetyce Poznańskiej w Zakładzie Usług Energetycznych w Szamotułach. W latach 1999 – 2001 pracował w firmie Wavin Metalplast w Buku. Od 2001 roku pracował w spółce Atrem Sp. o. o. a następnie w jej następczyni prawnej spółce Atrem S.A., na początku, jako Kierownik Działu Wykonawstwa, następnie, jako Dyrektor ds. Technicznych.  Później został Pełnomocnikiem Grupy Kapitałowej. Od dnia 1 kwietnia 2010 r. Pan Przemysław Szmyt pełni funkcję Członka Zarządu spółki Atrem S.A., Dyrektora ds. Technicznych. W 2015 r. nadano mu stopień „Dyrektora Górniczego III Stopnia”.

Żaden z powołanych członków Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, ani osobowej. Żaden z nich nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Żaden z powołanych członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku poz. 259).