logo-atrem
PL / EN

Wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum

02.10.2017

Wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum z udziałem Emitenta o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

2017.10.02 15:38

Raport bieżący nr 31/2017

Temat: Wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum z udziałem Emitenta o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 2 października 2017 r. Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum), powzięło informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum z udziałem Emitenta o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa. Wnioskowane zabezpieczenie miało zabezpieczać roszczenia Konsorcjum o:

a)         ustalenie, iż spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, nie przysługuje prawo żądania od Konsorcjum zapłaty kwoty 9.767.430,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści 00/100) tytułem kary umownej na podstawie umowy dotyczącej budowy Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto – zamkniętym (zwanej dalej umową) oraz

b)         ustalenie, iż spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. nie przysługuje prawo żądania od spółki Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, zapłaty kwoty 2.647.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy 00/100) tytułem wypłaty z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy

oraz ewentualne roszczenie o:

c)          zaniechanie bezprawnego skorzystania przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy.

 

W treści postanowienia Sąd wskazał, iż zdaniem Sądu, przedstawione przez Konsorcjum dowody pozwalają na przyjęcie, iż Konsorcjum uwiarygodniło swoje twierdzenia o wyłączeniu odpowiedzialności za działania ich podwykonawców, a w konsekwencji o braku podstaw do naliczenia kary umownej. Sąd w treści postanowienia podkreślił, iż Konsorcjum przedstawiło Sądowi wystarczające dowody mogące potwierdzić ich stanowisko odnośnie zaistnienia przesłanek wyłączających ich winę w niedotrzymaniu terminu realizacji umowy, co zgodnie z Umową zwalniało wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w konsekwencji nie dawało spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.  podstaw do naliczenia kary umownej.

Złożenie przez Konsorcjum wniosku o zabezpieczenie roszczeń wynikało z dokonanego przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. wezwania skierowanego do InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Gwarant), o wypłatę z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy kwoty 2.647.000,00 zł, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2017.

Emitent w dalszym ciągu kwestionuje roszczenia spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, uznając je za całkowicie bezpodstawne.

 

Konsorcjum zaskarży postanowienie Sądu zażaleniem, albowiem wobec uprawdopodobnienia roszczeń Konsorcjum i treści gwarancji ubezpieczeniowej, Konsorcjum stoi na stanowisku, że oddalenie wniosku o zabezpieczenie z powodu braku wykazania przez Konsorcjum interesu prawnego nie znajduje uzasadnienia. Jednocześnie wobec stwierdzenia przez Sąd, że Konsorcjum uprawdopodobniło istnienie swoich roszczeń, Konsorcjum zamierza w najbliższych tygodniach złożyć pozew przeciwko spółce  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, którego żądanie zostanie określone w zależności od działań podjętych przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Gwarant).

 

 

Konsorcjum z udziałem Emitenta do tej pory złożyło przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie powództwo: o zapłatę kwoty 12.140.070,20 zł tytułem należności wynikających z realizacji umowy, odpowiadającą wartości nienależnego świadczenia, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2016.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

 

Pliki do pobrania:

Raport bieżący 31/2017

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close