logo-atrem

Wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum

02.10.2017

Wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum z udziałem Emitenta o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

2017.10.02 15:38

Raport bieżący nr 31/2017

Temat: Wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum z udziałem Emitenta o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 2 października 2017 r. Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum), powzięło informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum z udziałem Emitenta o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa. Wnioskowane zabezpieczenie miało zabezpieczać roszczenia Konsorcjum o:

a)         ustalenie, iż spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, nie przysługuje prawo żądania od Konsorcjum zapłaty kwoty 9.767.430,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści 00/100) tytułem kary umownej na podstawie umowy dotyczącej budowy Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto – zamkniętym (zwanej dalej umową) oraz

b)         ustalenie, iż spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. nie przysługuje prawo żądania od spółki Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, zapłaty kwoty 2.647.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy 00/100) tytułem wypłaty z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy

oraz ewentualne roszczenie o:

c)          zaniechanie bezprawnego skorzystania przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy.

 

W treści postanowienia Sąd wskazał, iż zdaniem Sądu, przedstawione przez Konsorcjum dowody pozwalają na przyjęcie, iż Konsorcjum uwiarygodniło swoje twierdzenia o wyłączeniu odpowiedzialności za działania ich podwykonawców, a w konsekwencji o braku podstaw do naliczenia kary umownej. Sąd w treści postanowienia podkreślił, iż Konsorcjum przedstawiło Sądowi wystarczające dowody mogące potwierdzić ich stanowisko odnośnie zaistnienia przesłanek wyłączających ich winę w niedotrzymaniu terminu realizacji umowy, co zgodnie z Umową zwalniało wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w konsekwencji nie dawało spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.  podstaw do naliczenia kary umownej.

Złożenie przez Konsorcjum wniosku o zabezpieczenie roszczeń wynikało z dokonanego przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. wezwania skierowanego do InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Gwarant), o wypłatę z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy kwoty 2.647.000,00 zł, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2017.

Emitent w dalszym ciągu kwestionuje roszczenia spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, uznając je za całkowicie bezpodstawne.

 

Konsorcjum zaskarży postanowienie Sądu zażaleniem, albowiem wobec uprawdopodobnienia roszczeń Konsorcjum i treści gwarancji ubezpieczeniowej, Konsorcjum stoi na stanowisku, że oddalenie wniosku o zabezpieczenie z powodu braku wykazania przez Konsorcjum interesu prawnego nie znajduje uzasadnienia. Jednocześnie wobec stwierdzenia przez Sąd, że Konsorcjum uprawdopodobniło istnienie swoich roszczeń, Konsorcjum zamierza w najbliższych tygodniach złożyć pozew przeciwko spółce  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, którego żądanie zostanie określone w zależności od działań podjętych przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Gwarant).

 

 

Konsorcjum z udziałem Emitenta do tej pory złożyło przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie powództwo: o zapłatę kwoty 12.140.070,20 zł tytułem należności wynikających z realizacji umowy, odpowiadającą wartości nienależnego świadczenia, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2016.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

 

Pliki do pobrania:

Raport bieżący 31/2017