logo-atrem

Raport bieżący nr  36 /2019

Temat: Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 29 maja 2019 r. złożył oświadczenie
o wypowiedzeniu umowy o pełnienie funkcji animatora zawartej w dniu
25 października 2010 roku z Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. z siedzibą
w Bielsku-Białej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.