logo-atrem
PL / EN

Wystąpienie przez Emitenta z postępowania arbitrażowego

08.06.2018

Wystąpienie przez Emitenta z postępowania arbitrażowego objętego wnioskiem o arbitraż złożonym do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Poz
2018.06.08 14:03

Raport bieżący nr 12/2018

Temat: Wystąpienie przez Emitenta z postępowania arbitrażowego objętego wnioskiem o arbitraż złożonym do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w Brøndby (Dania)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2018 r. spółka Atrem S.A. oraz GP Energia Sp. z o.o. wystąpiły z postępowania arbitrażowego objętego wnioskiem złożonym do Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) o arbitraż przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w Brøndby (Dania), o złożeniu, którego Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2018. Wniosek o arbitraż został złożony przez Konsorcjum w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum), GP Energia Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum). Wystąpienie przez Emitenta oraz GP Energia Sp. z o.o.  z postępowania arbitrażowego nie wpływa na dalszą kontynuację dochodzenia roszczeń przez Techmadex S.A.

Wniosek dotyczył naprawienia szkody powstałej w wyniku wyrządzenia przez Pozwanego czynu niedozwolonego, a także z tytułu nienależytego wykonania umowy (Umowa) zawartej 25 kwietnia 2013 r. pomiędzy Techmadex S.A. a Pozwanym w przedmiocie dostawy urządzeń przemysłowych („Urządzenia”), w ramach realizacji projektu pt.: „Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym” (Inwestycja), wykonywanego na podstawie umowy (Zamówienie) zawartej w dniu 5 listopada 2012 r. pomiędzy Konsorcjum a spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Konsorcjanci podjęli decyzję, iż dalsze postępowanie przed International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce in Paris (ICC Case no. 23479/MHM) będzie prowadzone jedynie przez Lidera Konsorcjum: TECHMADEX S.A., jako podmiotu bezpośrednio powiązanego węzłem kontraktowym z Force Technology z siedzibą w Brøndby oraz zostanie ograniczone do kwoty 1 588 200 PLN.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close