logo-atrem

Wystąpienie przez Emitenta z postępowania arbitrażowego

08.06.2018

Wystąpienie przez Emitenta z postępowania arbitrażowego objętego wnioskiem o arbitraż złożonym do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Poz
2018.06.08 14:03

Raport bieżący nr 12/2018

Temat: Wystąpienie przez Emitenta z postępowania arbitrażowego objętego wnioskiem o arbitraż złożonym do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w Brøndby (Dania)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2018 r. spółka Atrem S.A. oraz GP Energia Sp. z o.o. wystąpiły z postępowania arbitrażowego objętego wnioskiem złożonym do Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) o arbitraż przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w Brøndby (Dania), o złożeniu, którego Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2018. Wniosek o arbitraż został złożony przez Konsorcjum w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum), GP Energia Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum). Wystąpienie przez Emitenta oraz GP Energia Sp. z o.o.  z postępowania arbitrażowego nie wpływa na dalszą kontynuację dochodzenia roszczeń przez Techmadex S.A.

Wniosek dotyczył naprawienia szkody powstałej w wyniku wyrządzenia przez Pozwanego czynu niedozwolonego, a także z tytułu nienależytego wykonania umowy (Umowa) zawartej 25 kwietnia 2013 r. pomiędzy Techmadex S.A. a Pozwanym w przedmiocie dostawy urządzeń przemysłowych („Urządzenia”), w ramach realizacji projektu pt.: „Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym” (Inwestycja), wykonywanego na podstawie umowy (Zamówienie) zawartej w dniu 5 listopada 2012 r. pomiędzy Konsorcjum a spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Konsorcjanci podjęli decyzję, iż dalsze postępowanie przed International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce in Paris (ICC Case no. 23479/MHM) będzie prowadzone jedynie przez Lidera Konsorcjum: TECHMADEX S.A., jako podmiotu bezpośrednio powiązanego węzłem kontraktowym z Force Technology z siedzibą w Brøndby oraz zostanie ograniczone do kwoty 1 588 200 PLN.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE