logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie

03.10.2017

Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie na wykonanie prac na potrzeby inwestycji związanej z modernizacją Systemu Automatycznego Sortowania Bagażu Terminalu 1 na lotnisku Moskwa Domodiedowo

2017.10.03 15:52

Raport bieżący 32/2017

 

Temat: Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie na wykonanie prac na potrzeby inwestycji związanej z modernizacją  Systemu Automatycznego Sortowania Bagażu Terminalu 1 na lotnisku Moskwa Domodiedowo

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 3 paździenika 2017 r. powziął informację, o zawarciu w trybie obiegowym, datowanej na dzień 25 września 2017 r. umowy pomiędzy spółką Dimark S.A. (Zamawiający) a Atrem S.A. (Wykonawca), przedmiotem której jest wykonanie prac na potrzeby inwestycji związanej z modernizacją  Systemu Automatycznego Sortowania Bagażu Terminalu 1 na lotnisku Moskwa Domodiedowo, zwanej dalej Umową. Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 1.160.000,00 euro netto (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100), co w przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym emitent jest obowiązany przekazać niniejszy raport wynosi 5.000.180,00 zł.

 

Termin wykonania przedmiotu Umowy został określony do dnia 11 grudnia 2018 r.

 

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot Umowy na okres 18 miesięcy licząc od odbioru prac przez Inwestora.

 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

 

  1. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia Sprzętu i / lub realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości Sprzętu lub wartości robót, co do których pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki. Kara ta ograniczona jest do 10% wartości Sprzętu lub wartości robót, co do których Wykonawca pozostaje w zwłoce. Zamawiający jest uprawniony do roszczeń o odszkodowanie w wysokości przekraczającej wartość kar, do wysokości poniesionej szkody.
  2. W przypadku niedotrzymania terminu usuwania wad nieistotnych, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,01% wartości Umowy, za każdy dzień zwłoki. Zamawiający jest uprawniony do roszczeń o odszkodowanie w wysokości przekraczającej wartość kar, do wysokości poniesionej szkody.
  3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności, Wykonawca może zostać obciążony karą w kwocie 6.700,00 zł.
  4. Za składanie dokumentów oraz ich projektów, zawierających niedokładne dane wpływające na kwotę płatności, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy:

– w przypadku niedokładności danych stwierdzonych przed datą dokonania płatności – zapłaty kary w wysokości 10% kwoty, w wyniku której koszty Zamawiającego wzrosłyby w razie niewykrycia nieprawidłowych danych;

– w przypadku niedokładności danych stwierdzonych po dokonaniu płatności – zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty, a także zapłaty kary w wysokości 20% wartości nienależnie wypłaconej kwoty.

  1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę Polityki Kadrowej Inwestora, związanej z zakazem zatrudniania/ oferowania zatrudnienia pracownikom Inwestora, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu oraz Inwestorowi, równowartości poniesionej z tego tytułu szkody, obejmującej m.in. koszty szkolenia, kształcenia zawodowego pracownika Inwestora oraz wszelkie inne wydatki Inwestora dotyczące rekrutacji nowego pracownika, ale w każdym przypadku nie mniej niż:

–  6.700,00 zł za pracownika fizycznego,

– 10.000,00 zł za pracownika zajmującego stanowiska specjalistyczne;

– 20.000,00 zł za pracownika zajmującego stanowisko kierownicze.

  1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę wymagań dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w wyniku którego doszło do pożaru, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary w wysokości: 34.000,00 PLN (słownie trzydzieści cztery tysiące 00/100), za każde naruszenie.
  2. Za naruszenie przez Wykonawcę wymagań dotyczących zakazu palenia w miejscach zabronionych Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary w następującej wysokości:

– 34.000,00 zł za pierwszy ujawniony przypadek naruszenia;

– 68.000,00 zł za  powtarzające się naruszenia,

– w przypadku innych naruszeń w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary w wysokości: 340,00 zł, za każde naruszenie.

  1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących zasad przebywania na terenie obiektu Inwestycji, wydawania przepustek oraz przekazywania list pracowników, Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary w wysokości 1.400,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

Zgodnie z zapisami Umowy, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań, jeżeli jest to spowodowane działaniem siły wyższej.

 

W okresie od dnia 27 stycznia 2017 r. do dnia 3 października 2017 r. spółki z Grupy Kapitałowej Atrem zawarły ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie umowy na łączną wartość 8.081.156,00 zł netto, w przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym emitent jest obowiązany przekazać niniejszy raport (kwota ta obejmuje opisaną powyżej umowę na modernizację Systemu Automatycznego Sortowania Bagażu Terminalu 1 na lotnisku Moskwa Domodiedowo).

 

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółką Dimark S.A. w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close