logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A.

16.10.2017

Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie na wykonanie systemu zasilania i automatyki dla systemu BHS na potrzeby nowego terminala na lotnisku Dalaman w Turcji.

2017.10.16 14:41

Raport bieżący 34/2017

Temat: Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie na wykonanie systemu zasilania i automatyki dla systemu BHS na potrzeby nowego terminala na lotnisku Dalaman w Turcji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 16 października 2017 r. powziął informację, o zawarciu w trybie obiegowym umowy pomiędzy spółką Dimark S.A. (Zamawiający) a Atrem S.A. (Wykonawca), przedmiotem której jest wykonanie systemu zasilania i automatyki dla systemu BHS na potrzeby nowego terminala na lotnisku Dalaman w Turcji, zwanej dalej Umową.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 1.140.000,00 euro netto (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy 00/100), co w przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym Emitent jest obowiązany przekazać niniejszy raport wynosi 4.839.186,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu Umowy został określony do dnia  28.04.2018 r.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy licząc od odbioru prac przez Inwestora.

W razie nienależytej realizacji umowy, Zamawiający jest uprawniony do kierowania do Wykonawcy następujących roszczeń:

  1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości 0,04% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Limit odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu ograniczony został do 20% wynagrodzenia umownego.
  2. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godzin od powiadomienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 500,00 EURO (pięćset) za każdy dzień zwłoki. W razie braku odpowiedzi/ reakcji na zgłoszenia dokonywane w ramach wsparcia serwisowego w ciągu 30 minut od pisemnego powiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną, poprzedzonego bezskutecznym powiadomieniem telefonicznym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 50,00 EUR za każdą godzinę zwłoki, lecz nie mniej niż 500,00 EUR za każdy przypadek.

Odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkiego rodzaju szkody poniesione przez Zamawiającego lub Inwestora w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę Umowy ograniczona jest do 100% wartości wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 34/2017

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close