logo-atrem

Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

02.10.2018

Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

2018.10.02 10:13

Raport bieżący nr  34/2018

Temat: Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 2 października 2018 r. Emitent powziął informację o podpisaniu z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Na podstawie ww. umowy InterRisk Towarzysto Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wystawiać będzie na zlecenie Atrem S.A. ubezpieczeniowe gwarancje, zwane dalej ,,gwarancjami”:

a)    zapłaty wadium, w związku ze składanymi przez Zobowiązanego, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ofertami w przetargach organizowanych przez Beneficjentów gwarancji,

b)    należytego wykonania kontraktu, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Zobowiązanego z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

c)    usunięcia wad i usterek, tytułem zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na podstawie  umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Zobowiązanego z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

d)    zwrotu zaliczki, tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”), zawartych przez Zobowiązanego z Beneficjentem gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Maksymalny odnawialny limit gwarancyjny ustalony został na poziomie 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przy czym:

a)    limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

b)    limit gwarancyjny dla gwarancji zwrotu zaliczki wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);

c)    limit  gwarancyjny   dla   gwarancji   należytego   wykonania   kontraktu   wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

d)     limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterekwynosi:  2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Atrem S.A. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia:

1/ sześć weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu” z wystawienia Atrem S.A. wraz z sześcioma deklaracjami wekslowymi, poręczonych przez spółkę CONTRAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu niniejszej umowy generalnej,

2/ W przypadku występowania Atrem S.A. w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów.

Umowa została zawarta na okres do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w stosunku do Contrast sp. z o. o. wynikających z umowy.

W wykonaniu umowy InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group będzie wystawiał gwarancje w okresie do 27.06.2019 r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.