logo-atrem

Aneks do umowy znaczącej

2016.06.17

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2016 r. spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. zawarła ze spółką Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. aneks do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych zawartej w dniu 18 kwietnia 2014 r. Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ maksymalny limit zaangażowania poprzez jego podwyższenie do kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100). Strony ustaliły nowy okres obowiązywania maksymalnego limitu zaangażowania od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 16 czerwca 2017 r. Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy oraz jej zmianie raportami bieżącymi nr 10/2014 oraz nr 11/2015.

Pliki do pobrania: