logo-atrem

Zawarcie przez Emitenta umowy ze spółką ENERGA – OPERATOR S.A.

20.07.2018

Zawarcie przez Emitenta umowy ze spółką ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”

2018.07.20 12:15

Raport bieżący nr  23/2018

Temat: Zawarcie przez Emitenta umowy ze spółką ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 20/2018, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 20 lipca  2018 r. powziął informację o zawarciu w trybie obiegowym datowanej na dzień 10 lipca 2018 r. umowy pomiędzy Emitentem (Wykonawca) a spółką ENERGA – OPERATOR S.A. (Zamawiający) na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”

O wyborze oferty Emitenta, Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2018.

Wartość wynagrodzenia umownego spółki Atrem S.A. wynosi 4.887.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100).

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do szesnastu miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy, na przedmiot zamówienia, zastosowane urządzenia, aplikacje, wykonane prace oraz zapewni sprawność działania wykonanego systemu w okresie gwarancji.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

  1. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi w całości lub w części od umowy w sytuacji gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części przekroczy 60 dni, będzie on uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia netto obliczonego od wartości robót niewykonanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  2. W przypadku zwłoki w usunięciu usterki/wady wynikającej z gwarancji udzielonej Zamawiającemu na wykonany przez Wykonawcę przedmiot umowy lub usterki/wady wskazanej w protokole odbioru, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia netto za każdy obiekt, w którym prace lub usuwanie usterek/wad zostały wykonane ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.
  3. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w umowie czynności, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy kary umownej w  wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca wniósł w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie na kwotę stanowiącą 5 % łącznego wynagrodzenia brutto.

W okresie od dnia 10 października 2017 r. do dnia 20 lipca 2018 r. spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółką ENERGA-OPERATOR SA umowy na łączną wartość 4.981.262,40 zł netto (kwota ta obejmuje opisaną powyżej umowę na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”).

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółką ENERGA-OPERATOR S.A. w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.