logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z Aquanet S.A.

28.09.2017

Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z Aquanet S.A. na realizację Zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku „na skarpie” na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu”

2017.09.28 13:15

Raport bieżący nr 30/2017

Temat: Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z Aquanet S.A. na realizację Zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku „na skarpie” na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 28 września 2017 r. Emitent powziął informację o zawarciu przez Konsorcjum Wykonawcy z udziałem Emitenta w składzie: PTB Nickel Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku k. Poznania (Lider Konsorcjum) oraz Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach (Partner Konsorcjum) z Aquanet S.A. (Zamawiający), datowanej na dzień 8 września 2017 r. umowy na realizację Zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku „na skarpie” na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu”.

Wartość wynagrodzenia należnego Konsorcjum Wykonawcy opiewa na kwotę 10.442.302,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta dwa złote 00/100), z czego kwota wynagrodzenia przypadająca spółce Atrem S.A. wynosi 2.490.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) netto.

 

Termin realizacji przedmiotu Umowy określony został na 16 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

 

Wykonawca udzieli 36 – miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie.

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1.1.          w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

1.2.          w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn za które sam odpowiada;

1.3.          w wysokości 0,15% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie (w tym również terminu wykonania Dokumentacji projektowej wraz z  decyzją pozwolenia na budowę).

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się także zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1.1.          w wysokości 0,15 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy,

1.2.          w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 5 % niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty, za każdy przypadek braku lub nieterminowej zapłaty;

1.3.          w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w nieprzedłożeniu Zamawiającemu w terminie projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,

1.4.          w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w nieprzedłożeniu Zamawiającemu w terminie, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.5.          w wysokości 10% wartości umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

1.6.          W razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł za każde takie naruszenie.

W sytuacji, gdy wysokość szkody poniesionej przez Strony będzie przewyższać wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strony będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowiące 10% wynagrodzenia umownego.

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy, spółka Atrem S.A. zawarła ze spółką Aquanet S.A. umowy na łączną wartość 11.155.852,52 zł netto (wartość ta obejmuje opisaną powyżej umowę na realizację zamówienia pnZaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku „na skarpie” na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu).

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółką Aquanet S.A. w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 31/2017

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close