logo-atrem

Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z Aquanet S.A.

28.09.2017

Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z Aquanet S.A. na realizację Zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku „na skarpie” na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu”

2017.09.28 13:15

Raport bieżący nr 30/2017

Temat: Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z Aquanet S.A. na realizację Zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku „na skarpie” na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 28 września 2017 r. Emitent powziął informację o zawarciu przez Konsorcjum Wykonawcy z udziałem Emitenta w składzie: PTB Nickel Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku k. Poznania (Lider Konsorcjum) oraz Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach (Partner Konsorcjum) z Aquanet S.A. (Zamawiający), datowanej na dzień 8 września 2017 r. umowy na realizację Zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku „na skarpie” na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu”.

Wartość wynagrodzenia należnego Konsorcjum Wykonawcy opiewa na kwotę 10.442.302,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta dwa złote 00/100), z czego kwota wynagrodzenia przypadająca spółce Atrem S.A. wynosi 2.490.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) netto.

 

Termin realizacji przedmiotu Umowy określony został na 16 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

 

Wykonawca udzieli 36 – miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie.

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1.1.          w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

1.2.          w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn za które sam odpowiada;

1.3.          w wysokości 0,15% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie (w tym również terminu wykonania Dokumentacji projektowej wraz z  decyzją pozwolenia na budowę).

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się także zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1.1.          w wysokości 0,15 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy,

1.2.          w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 5 % niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty, za każdy przypadek braku lub nieterminowej zapłaty;

1.3.          w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w nieprzedłożeniu Zamawiającemu w terminie projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,

1.4.          w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w nieprzedłożeniu Zamawiającemu w terminie, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.5.          w wysokości 10% wartości umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

1.6.          W razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł za każde takie naruszenie.

W sytuacji, gdy wysokość szkody poniesionej przez Strony będzie przewyższać wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strony będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowiące 10% wynagrodzenia umownego.

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy, spółka Atrem S.A. zawarła ze spółką Aquanet S.A. umowy na łączną wartość 11.155.852,52 zł netto (wartość ta obejmuje opisaną powyżej umowę na realizację zamówienia pnZaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku „na skarpie” na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu).

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółką Aquanet S.A. w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 31/2017