logo-atrem

Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. umów na realizację zamówienia na wykonanie robót objętych Kontraktem V: „Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

16.01.2019

Raport bieżący nr  2/2019

Temat: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. umów na realizację zamówienia na wykonanie robót objętych Kontraktem V: „Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 16 stycznia 2019 r. powziął informację o zawarciu w trybie obiegowym przez Konsorcjum Wykonawcy z udziałem Emitenta w składzie: Inżynieria Rzeszów S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. (Zamawiający), datowanych na dzień 15 stycznia 2019 r., umów na realizację zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem V: „Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

O wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta, Atrem S.A. informowała raportem bieżącym nr 1/2019.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem następujące zadania inwestycyjne:

1) Zadanie inwestycyjne nr I – wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej Centralnego Systemu Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK sp. z o.o. w Lublinie.

2) Zadanie inwestycyjne nr II – Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej  podstawie budynku ochrony na terenie Stacji Wodociągowej Zemborzycka w Lublinie.

 

Dla każdego z zadań inwestycyjnych zawarta została odrębna umowa. Łączna wartość wynagrodzenia Konsorcjum dla obu zadań inwestycyjnych wynosi 39.884.909,00 zł netto (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych 00/100), tj. 49.058.438,07 zł brutto, przy czym wartość wynagrodzenia za wykonanie zadania inwestycyjnego nr I wynosi: 39.430.571,00 zł netto, a za zadanie inwestycyjne nr II: 454.338,00 zł netto.

 

Wartość prac przypisanych spółce Atrem S.A. wynosi:

  1. Dla zadania inwestycyjnego nr I: 19.774.275,70 zł netto.
  2. Dla zadania inwestycyjnego nr II: 100.738,00 zł netto.

 

Wynagrodzenie dla zadania inwestycyjnego nr I ma charakter kosztorysowy. Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego będzie obliczona wg iloczynu ilości jednostek faktycznie wykonanych robót (potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w książce obmiarów) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie dla zadania inwestycyjnego nr II ma charakter ryczałtowy.

 

Termin wykonania każdego z zadań określono do 30.10.2021 r.

Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

W zakresie zadania inwestycyjnego nr I, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za:

1) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (w przypadku wystąpienia opóźnienia do 30 dni),  w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

2) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (w przypadku wystąpienia opóźnienia od 31 do 90 dni), w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

3) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (w przypadku wystąpienia opóźnienia powyżej 90 dni), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

4) nieterminowe przystąpienie do naprawy w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na przystąpienie do usunięcia wad;

5) nieterminowe usunięcie wad, błędów stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

6) nieterminowe przedłożenie harmonogramu, w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;

7) nieterminowe wprowadzenie do harmonogramu poprawek uzgodnionych z Zamawiającym, w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia ustalonego przez strony na wprowadzenie poprawek;

8) nieterminowe dostarczenie dokumentów potwierdzających dokonanie wymaganego przez Zamawiającego ubezpieczenia, w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;

9) brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)  za odebrane roboty budowlane w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto;

10) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym  Podwykonawcom) za odebrane roboty budowlane w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego na zapłatę w Umowie o podwykonawstwo;

11) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,02%  wynagrodzenia brutto, za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy lub jego zmianę;

12) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zapłaty w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdą nie przedłożoną Umowę lub jej zmianę;

13) braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdą nieuwzględnioną zmianę;

14) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto;

15) nie wykonanie na żądanie Zamawiającego obowiązku uregulowania zasad płatności w Umowie podwykonawczej w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu zapłacenie wymagalnego  wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (cesja  wierzytelności), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto.

 

Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 

W zakresie zadania inwestycyjnego nr II, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za:

1) nieterminowe wykonanie robót budowlanych (w przypadku wystąpienia opóźnienia do 30 dni), w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych, za każdy dzień opóźnienia;

2) nieterminowe wykonanie robót budowlanych (w przypadku  wystąpienia opóźnienia od 31 do 90 dni), w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie robót budowlanych, za każdy dzień opóźnienia;

3) nieterminowe wykonanie robót budowlanych (w przypadku wystąpienia opóźnienia powyżej 90 dni), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych, za każdy dzień opóźnienia;

4) nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej  objętej przedmiotem umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

5) nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

6) nieterminowe przystąpienie do naprawy w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie robót budowlanych za każdy dzień opóźnienia,  liczonego od dnia wyznaczonego na przystąpienie do usunięcia wad;

7) nieterminowe przedłożenie harmonogramu w wysokości  500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;

8) nieterminowe wprowadzenie do harmonogramu poprawek uzgodnionych z Zamawiającym, w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień  opóźnienia, liczonego od dnia ustalonego przez strony na wprowadzenie poprawek;

9) nieterminowe dostarczenie dokumentów potwierdzających dokonanie wymaganego przez Zamawiającego ubezpieczenia, w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;

10) brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za odebrane roboty budowlane w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie robót budowlanych;

11) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym  Podwykonawcom) za odebrane roboty budowlane w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, należnego za wykonanie robót budowlanych za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego na zapłatę w umowie o podwykonawstwo;

12) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, należnego za wykonanie robót budowlanych, za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy lub jego zmianę;

13) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o  podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie robót budowlanych, za każdą nie przedłożoną umowę lub jej zmianę;

14) braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie robót budowlanych, za każdą nieuwzględnioną zmianę;

15) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  łącznego wynagrodzenia brutto;

16) nie wykonanie na żądanie Zamawiającego obowiązku uregulowania zasad płatności w Umowie podwykonawczej w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu zapłacenie wymagalnego  wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (cesja  wierzytelności), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie robót budowlanych.

 

Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych  odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 

Konsorcjum w dniu podpisania umowy wniosło zabezpieczenia należytego wykonania umów w wysokości 10% wynagrodzenia umownego należnego na podstawie każdej z umów składających się na zamówienie.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.