logo-atrem

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z ALDESA NOWA ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację prac w ramach zamówienia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego Gestamp Polska w Chociczy Małej”

19.02.2019

Raport bieżący 5 /2019

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z ALDESA NOWA ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację prac w ramach zamówienia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego Gestamp Polska w Chociczy Małej”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) umowy z ALDESA NOWA ENERGIA sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), datowanej na 19 lutego 2019 r., na realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych w ramach zamówienia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego Gestamp Polska w Chociczy Małej”.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 30 czerwca 2019 r.

Wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 5.655.000,00 zł netto (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i  00/100 netto).

Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na okres od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy do upływu 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego Inwestycji, lecz nie później niż od dnia 30.09.2019 r.

Zgodnie z zapisami ww. umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  1. zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów węzłowych – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
  2. zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu końcowego- w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
  3. zwłoki w przedłożeniu lub zaktualizowaniu harmonogramu – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;
  4. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;
  5. niezgłoszenia Dalszego Podwykonawcy, na zasadach określonych umową– w wysokości 5 000 PLN za każdy niezgłoszony podmiot;
  6. dopuszczenia do wykonywania robót Dalszego Podwykonawcy wobec którego Zamawiający lub Wykonawca zgłosili sprzeciw – w wysokości 5 000 PLN za każdy podmiot;
  7. nieprzedłożenia wraz ze zgłoszeniem Dalszego Podwykonawcy kopii umowy podwykonawczej- w wysokości 5 000 PLN;
  8. odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % Wynagrodzenia,
  9. naruszenia obowiązku zachowania poufności- w wysokości 15 000 zł za każdy przypadek naruszenia;
  10. naruszenia zasad i przepisów BHP – w wysokości zgodnej z taryfikatorem kar.

 

W przypadku, gdy poniesiona szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

Łączna wartość naliczonych kar umownych ograniczona jest do 30% wynagrodzenia umownego.

Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wypadku odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność- w wysokości 20 % Wynagrodzenia.

 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%  wynagrodzenia netto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.