logo-atrem

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje” 

19.12.2016

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje”

2016.12.19 15:13

Raport bieżący nr  50/2016

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa  rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2016 r. powziął informację o zawarciu w trybie obiegowym przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) umowy z ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu Oddział Dystrybucji Szczecin (Zamawiający) na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje”.

O wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. na realizację wskazanego powyżej zadania, Emitent informował raportem bieżącym nr 44/2016.

Wartość wynagrodzenia Contrast Sp. z o. o. wynosi 8.980.000,00 zł netto (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100).

Termin realizacji zamówienia został określony do 20 kwietnia 2018 r.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Okres gwarancji:

W zakresie robót budowlanych: 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

W zakresie dostarczonych elementów linii kablowej 110 kV (gwarancja na materiały): 96 miesiący od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zastrzegł sobie możliwość wykonywania uprawnień wynikających z tytułu rękojmi. Okres rękojmi określony został na 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za:

1)         każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w zakończeniu roboty budowlanej, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto;

2)         zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i opóźnienia;

3)         odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia netto;

4)         naruszenie przez Wykonawcę obowiązków związanych z podzlecaniem prac, w wysokości 2 % umownego wynagrodzenia netto;

5)         każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu polisy OC, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto.

W przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.