logo-atrem

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy z Enea Operator Sp. z o. o.

30.01.2018

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

2018.01.30 16:06

Raport bieżący nr  3/2018

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2018 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) umowy z ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”.

O wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. na realizację wskazanego powyżej zadania, Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2018.

Wartość wynagrodzenia Contrast Sp. z o. o. (CENA KONTRAKTOWA) wynosi 23.379.674,80 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 80/100).

Termin realizacji zamówienia został określony na 125 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Okres gwarancji:

WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości:

 1. na okres 96 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia;
 2. na okres 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii WN, SN, nn oraz na przewody fazowe i odgromowe.

Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia odbioru końcowego roboty budowlanej.

Zamawiający niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zastrzegł sobie możliwość wykonywania uprawnień wynikających z tytułu rękojmi. Okres rękojmi określony został na 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości:

 1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY kwotę stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu ROBÓT, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;
 4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;
 5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ, kwotę 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych00/100), za każde naruszenie.
 6. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym PODWYKONAWCOM, karę w wysokości 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 7. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, karę w wysokości 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 8. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, karę w wysokości 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 9. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, karę w wysokości 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 10. z tytułu nieprzedłożenia raportów z badań i certyfikatów wystawionych zgodnie z prawem Unii Europejskiej potwierdzających spełnienie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, kwotę 10.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia certyfikatu lub raportu z badań. Z tego tytułu Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy.

Suma kar za zwłokę naliczona WYKONAWCY nie przekroczy 35% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto.

W przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.