logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy z Enea Operator Sp. z o. o.

30.01.2018

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

2018.01.30 16:06

Raport bieżący nr  3/2018

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2018 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) umowy z ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”.

O wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. na realizację wskazanego powyżej zadania, Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2018.

Wartość wynagrodzenia Contrast Sp. z o. o. (CENA KONTRAKTOWA) wynosi 23.379.674,80 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 80/100).

Termin realizacji zamówienia został określony na 125 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Okres gwarancji:

WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości:

 1. na okres 96 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia;
 2. na okres 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii WN, SN, nn oraz na przewody fazowe i odgromowe.

Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia odbioru końcowego roboty budowlanej.

Zamawiający niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zastrzegł sobie możliwość wykonywania uprawnień wynikających z tytułu rękojmi. Okres rękojmi określony został na 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości:

 1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY kwotę stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu ROBÓT, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;
 4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;
 5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ, kwotę 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych00/100), za każde naruszenie.
 6. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym PODWYKONAWCOM, karę w wysokości 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 7. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, karę w wysokości 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 8. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, karę w wysokości 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 9. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, karę w wysokości 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 10. z tytułu nieprzedłożenia raportów z badań i certyfikatów wystawionych zgodnie z prawem Unii Europejskiej potwierdzających spełnienie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, kwotę 10.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia certyfikatu lub raportu z badań. Z tego tytułu Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy.

Suma kar za zwłokę naliczona WYKONAWCY nie przekroczy 35% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto.

W przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close