logo-atrem

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

02.10.2018

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

2018.10.02 10:05

Raport bieżący 33/2018

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie  ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 2 października 2018 r. powziął informacje o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie  ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych.

O zawarciu przez Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielanie ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych, Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2017.

W oparciu o zapisy ww. aneksu, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zobowiązała się do wystawiania na zlecenie Contrast sp. z o. o. dodatkowo ubezpieczeniowych gwarancji zwrotu zaliczki, w związku z czym po zmianie, InterRisk S.A. Vienna Insurance Group zobowiązała się do wystawiania ubezpieczeniowych gwarancji, zwanych dalej ,,gwarancjami”:

a)    zapłaty wadium, w związku ze składanymi przez Zobowiązanego, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ofertami w przetargach organizowanych przez Beneficjentów gwarancji,

b)    należytego wykonania kontraktu, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Zobowiązanego z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

c)    usunięcia wad i usterek, tytułem zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na podstawie  umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Zobowiązanego z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

d)    zwrotu zaliczki, tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”), zawartych przez Zobowiązanego z Beneficjentem gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią aneksu maksymalny odnawialny limit gwarancyjny został podwyższony do kwoty 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) przy czym:

a)    limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi  2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

b)    limit gwarancyjny dla gwarancji zwrotu zaliczki wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);

c)    limit  gwarancyjny   dla   gwarancji   należytego   wykonania   kontraktu   wynosi 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

d)     limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterekwynosi: 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Contrast sp. z o. o. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia:

1/ pięć weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu” z wystawienia Zobowiązanego wraz z pięcioma deklaracjami wekslowymi,

2/ pięć weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu” z wystawienia Contrast sp. z o. o. wraz z pięcioma deklaracjami wekslowymi poręczonych przez ATREM Spółka Akcyjna, do kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu niniejszej umowy generalnej,

3/ w przypadku występowania Zobowiązanego w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.