logo-atrem

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

21.12.2018

Raport bieżący 40/2018

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie  ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r. powziął informacje o zawarciu w trybie obiegowym przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji  kontraktowych, datowanego na dzień 20 grudnia 2018 r.

 

W oparciu o zapisy ww. aneksu, wydłużeniu uległ okres w którym InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zobowiązała się do wystawiania na zlecenie Contrast sp. z o. o. ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych do dnia 19.12.2019r.

 

Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

 

O zawarciu przez Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielanie ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych oraz aneksu do niej, Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2017 oraz raportem bieżącym nr 33/2018.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.