logo-atrem

Zawarcie przez spółkę zależną umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

08.12.2017

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

2017.12.08 11:03

Raport bieżący 36/2017

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie umowy generalnej o udzielanie  ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 r. spółka zależna od Emitenta: Contrast sp. z o. o. zawarła z  InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie umowę generalną o udzielanie  ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych.

W oparciu o zapisy ww. umowy, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zobowiązała się do wystawiania na zlecenie Contrast sp. z o. o. ubezpieczeniowych gwarancji:

a)       zapłaty wadium,

b)      należytego wykonania kontraktu,

c)       usunięcia wad i usterek.

 

Maksymalny odnawialny limit gwarancyjny ustalony został na poziomie 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100) przy czym:

a)       limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

b)      limit  gwarancyjny  dla   gwarancji należytego wykonania kontraktu wynosi  3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100),

c)       limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Do przyznanego limitu wlicza się gwarancje wydane przed zawarciem ww. umowy, na podstawie wcześniej podpisanych umów o udzielenie gwarancji, opiewające na łączną wartość 961.253,69 zł.

Na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Contrast sp. z o. o. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia:

1/ pięć weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z pięcioma deklaracjami wekslowymi;

2/ w przypadku występowania w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów.

Umowa została zawarta na okres do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w stosunku do Contrast sp. z o. o. wynikających z umowy.

W wykonaniu umowy InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group będzie wystawiał gwarancje w okresie od 08.12.2017r. do 27.11.2018r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 36/2017