logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółkę zależną umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

08.12.2017

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

2017.12.08 11:03

Raport bieżący 36/2017

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie umowy generalnej o udzielanie  ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 r. spółka zależna od Emitenta: Contrast sp. z o. o. zawarła z  InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie umowę generalną o udzielanie  ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych.

W oparciu o zapisy ww. umowy, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zobowiązała się do wystawiania na zlecenie Contrast sp. z o. o. ubezpieczeniowych gwarancji:

a)       zapłaty wadium,

b)      należytego wykonania kontraktu,

c)       usunięcia wad i usterek.

 

Maksymalny odnawialny limit gwarancyjny ustalony został na poziomie 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100) przy czym:

a)       limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

b)      limit  gwarancyjny  dla   gwarancji należytego wykonania kontraktu wynosi  3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100),

c)       limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Do przyznanego limitu wlicza się gwarancje wydane przed zawarciem ww. umowy, na podstawie wcześniej podpisanych umów o udzielenie gwarancji, opiewające na łączną wartość 961.253,69 zł.

Na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Contrast sp. z o. o. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia:

1/ pięć weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z pięcioma deklaracjami wekslowymi;

2/ w przypadku występowania w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów.

Umowa została zawarta na okres do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w stosunku do Contrast sp. z o. o. wynikających z umowy.

W wykonaniu umowy InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group będzie wystawiał gwarancje w okresie od 08.12.2017r. do 27.11.2018r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 36/2017

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close