logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

15.12.2017

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

2017.12.15 13:51

Raport bieżący 37/2017

 

Temat: Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 18 stycznia 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r., spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 10.547.002,80 zł netto (słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwa złote 80/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) a Konsorcjum Wykonawcy z udziałem Emitenta w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum) oraz cGas Controls sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) z dnia 12 grudnia 2017 r., przedmiotem której jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja stacji redukcyjno- pomiarowej Gorzów Wielkopolski.

 

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 30 listopada 2018 r.

 

Łączna wartość wynagrodzenia należnego Konsorcjum za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 3.877.000,00 złotych netto (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem  tysięcy 00/100), z czego wartość wynagrodzenia należna Atrem S.A. wynosi 1.765.895,74 zł netto.

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat licząc od podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru.

 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

1)             za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2)             za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1 % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad;

3)             za opóźnienie w przekazaniu dowodów potwierdzających uiszczenie składek ubezpieczeniowych lub polisy (innego dokumentu ubezpieczenia), w wysokości 0,1% umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

4)             za opóźnienie w przekazaniu projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w wysokości 0,1% umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

5)             za opóźnienie w wykonaniu innych czynności poza wymienionymi w punktach od 1 do 4 powyżej a ustalonych w niniejszej Umowie lub uzgodnionym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym w wysokości 0,1% umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

6)             za opóźnienie w przedłożeniu cyklicznego raportu z postępu prac, w wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

7)             za naruszenie postanowień dotyczących obowiązku zachowania poufności — kara umowna w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde z naruszeń;

8)             za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

9)             za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;

10)          za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych stanowiących część Inwestycji, innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek;

11)          za opóźnienie w przekazaniu podpisanego przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego – 0,1% umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umówionego wynagrodzenia brutto.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

 

Łączna wysokość kar umownych naliczonych nie może przekroczyć 30% kwoty brutto wynagrodzenia.

 

Odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie stanowiąca podstawę naliczenia kar umownych obejmuje wypadki zawinionego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, jak również wypadki przez niego niezawinione, jeżeli jednak Wykonawca nie zgłosił Zamawiającemu pisemnie okoliczności uniemożliwiającej dotrzymanie terminu w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od dnia jej wystąpienia.

 

Wykonawca ustanowił na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 238.435,50 zł.

 

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close