logo-atrem

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką PTB NICKEL Sp. z o.o.

11.05.2017

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką PTB NICKEL Sp. z o.o.

2017.05.11 13:03

Raport bieżący 7/2017

Temat: Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką PTB NICKEL Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2017 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 11 maja 2017 r., spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółką PTB NICKEL Sp. z o.o. umowy na łączną wartość 5.013.100,00 zł netto (słownie: pięć milionów trzynaście tysięcy sto złotych 00/100).

Umową o największej wartości jest zlecenie otrzymane w dniu 11 maja 2017 r. przez spółkę zależną od Emitenta Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) od PTB NICKEL Sp. z o.o. (Zamawiający), przedmiotem którego jest wykonanie instalacji elektrycznych w ramach inwestycji obejmującej budowę obiektu handlowego wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą, na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Konopackiej, Głogowskiej i Opłotki, na potrzeby działalności handlowej Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Termin wykonania przedmiotu zlecenia został określony do dnia 31 października 2017 r.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 2.280.000,00 złotych netto (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy 00/100).

Wykonawca udzieli na wszelkie wykonane w ramach Zlecenia prace i roboty, jak i dostarczone i zamontowane przez niego materiały gwarancji jakości na okres 2 lat i rękojmi za wady na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek, z zastrzeżeniem, że:

1)         na dostarczone przez Wykonawcę i zamontowane przez niego urządzenia, dla których okres gwarancji i rękojmi odpowiada gwarancji producenta, nie mniej jednak niż 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek;

2)         na części ruchome i zużywające się dostarczone przez Wykonawcę, dla których okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek.

W ramach wskazanej powyżej inwestycji, spółka Atrem S.A. (Wykonawca) otrzymała w dniu 11 maja 2017 r. od PTB NICKEL Sp. z o.o. (Zamawiający) zlecenie na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, DSO, BMS, Systemów alarmowych i KD,  systemów telekomunikacyjnych i sieci słaboprądowych.

Termin wykonania przedmiotu zlecenia został określony do dnia 31 października 2017 r. Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 945.000,00 złotych netto (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy 00/100). Atrem S.A. udzieli na wszelkie wykonane w ramach Zlecenia prace i roboty, jak i dostarczone i zamontowane przez niego materiały gwarancji jakości na okres 2 lat i rękojmi za wady na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek, z zastrzeżeniem, że:

1)      na dostarczone przez Wykonawcę i zamontowane przez niego urządzenia, dla których okres gwarancji i rękojmi odpowiada gwarancji producenta, nie mniej jednak niż 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek;

2)         na części ruchome i zużywające się dostarczone przez Wykonawcę, dla których okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek.

Łączna wartość kontraktów zawieranych z PTB NICKEL Sp. z o.o. w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.