logo-atrem

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

27.03.2017

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.03.27 13:11

Raport bieżący 5/2017

Temat: Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2017 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 3 listopada 2016 r. do dnia 27 marca 2017 r., spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5.388.111,67 zł netto (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście złotych 67/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) a Atrem S.A. (Wykonawca) z dnia 10 marca 2017 r., przedmiotem której jest centralizacja systemu obsługi procesów ochrony antykorozyjnej na bazie systemu SMOK.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 8,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 1.490.000,00 złotych netto (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 12 miesięcy licząc od podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru Systemu bez zastrzeżeń.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

1)      w razie niedotrzymania terminu zakończenia realizacji Umowy- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości kwoty 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

2)      z tytułu nieudostępnienia Zamawiającemu Elektronicznego Systemu Zgłoszeń w terminie określonym w umowie, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3)      z tytułu niedotrzymania terminu usunięcia Błędu Krytycznego, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 250,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

4)      w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia Błędu Niekrytycznego, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

5)      w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia Problemu, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowna w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

6)      z tytułu niezaimplementowania i aktywacji odpowiedniej modyfikacji Systemu realizowanej w ramach wsparcia powdrożeniowego Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zaimplementowaniu i aktywacji odpowiedniej modyfikacji Systemu w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony;

7)      z tytułu naruszenia przez Wykonawcę, członka jego zespołu lub jakiekolwiek inne osoby lub podmioty, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, któregokolwiek z obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji albo ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony i udokumentowany przypadek naruszenia takich obowiązków;

8)      z tytułu odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia.

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę wskutek przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto (limit kar umownych).

W każdym wypadku Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane okolicznościami niezależnymi od niej, jak również wystąpieniem siły wyższej tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności:

1)      wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu;

2)      katastrofy naturalne, takie jak huragany, trzęsienia ziemi, powodzie;

3)      wybuchy, pożary;

4)      przerwy w dostawie prądu trwające jednorazowo nieprzerwanie co najmniej 3 Dni Robocze

Wykonawca ustanowił na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto.

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tych podmiotów w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.