logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

06.11.2017

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.11.06 08:41

Raport 35/2017

Temat: Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 6 listopada 2017 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 6 listopada 2017 r., spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5.250.558,48 zł netto (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 48/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) a Atrem S.A. (Wykonawca) z dnia 10 października 2017 r., przedmiotem której jest eksploatacja układów pomiarowych stacji gazowych ś/c na terenie Oddziału Zakład Gazowniczy w Poznaniu.

Wykonawca zobowiązał się realizować przedmiot umowy w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Łączna wartość szacowanego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 2.773.260,00 złotych netto (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na świadczone w ramach przedmiotu umowy usługi na okres 12 miesięcy oraz na materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy lub zgodnie z gwarancją producenta, w zależności, która jest dłuższa. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca będzie ponosił na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:

1) za opóźnienie w wykonaniu określonej czynności eksploatacyjnej wskazanej w harmonogramie – w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, licząc od pierwszego tygodnia następującego po tygodniu, w którym czynność miała być wykonana zgodnie z harmonogramem;

2) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii – w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia umówionego czasu realizacji;

3) za opóźnienie w usunięciu usterki zgłoszonej w ramach udzielonej gwarancji – w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;

4) za naruszenie poufności i/lub nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde naruszenie;

4) w razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10% szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy netto;

8) w przypadku, gdy umowa realizowana jest przez osoby inne niż wymienione w wykazie osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy stwierdzony przypadek, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 50% szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy netto (limit kar umownych).

Zamawiający nie będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy nastąpiło z następujących przyczyn:

1) braku dostępu do obsługiwanych obiektów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

2) braku zgody właściciela terenu na wejście na obiekt w celu usunięcia uszkodzenia lub awarii

3) powstania uszkodzeń w urządzeniach niebędących w eksploatacji Zamawiającego.

Wykonawca ustanowił na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w kwocie 170.555,49 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 49/100).

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tych podmiotów w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 35/2017

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close