logo-atrem

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

02.11.2016

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

2016.11.02 17:05

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 9 sierpnia 2016 r. do dnia 2 listopada 2016 r., spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5.631.826,09 zł netto (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 09/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) a Atrem S.A. (Wykonawca) z dnia 4 października 2016 r., przedmiotem której jest wdrożenie Centralnego Systemu Kolekcji Danych Pomiarowych. W ramach umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na System Kolekcji Danych Pomiarowych, wdrażany w oparciu o oprogramowanie będące własnością Emitenta.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 1.340.000,00 złotych netto (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 12 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru Systemu bez zastrzeżeń oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne Systemu oraz pozostałego oprogramowania jak i dostarczonej dokumentacji oraz ich poszczególnych elementów na okres 12 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru Systemu bez zastrzeżeń.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

1) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu Wdrożenia Systemu (w tym terminów pośrednich określonych w Harmonogramie) – w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu w którym świadczenie przewidziane w umowie miało zostać wykonane zgodnie z umową;

2) z tytułu opóźnienia w dotrzymaniu terminu udostępnienia Zamawiającemu Elektronicznego Systemu Zgłoszeń – w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara ta naliczana jest również w razie braku dostępności do Elektronicznego Systemu Zgłoszeń – za każdy dzień braku dostępności;

3) z tytułu opóźnienia w Naprawie Błędu – w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w Naprawie Błędu;

4) z tytułu opóźnienia w zaimplementowaniu i aktywacji odpowiedniej modyfikacji Systemu realizowanej w ramach wsparcia powdrożeniowego – w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zaimplementowaniu i aktywacji odpowiedniej modyfikacji Systemu;

5) z tytułu naruszenia przez Wykonawcę, członka jego zespołu lub jakiekolwiek inne osoby lub podmioty, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę, któregokolwiek z obowiązków związanych z dostępem do informacji poufnej oraz ochroną danych osobowych – w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia takich obowiązków;

6) z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania uzupełniającego.

Umowa nie przewiduje limitu kar umownych.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy tj. 49.446,00 zł.

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tych podmiotów w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.