logo-atrem

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

04.04.2018

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
2018.04.04 10:33

Raport bieżący 6/2018

Temat: Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia 4 kwietnia 2018 r., spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5.952.765,00 netto (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć  00/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) a Atrem S.A. (Wykonawca) datowana na dzień 30 marca 2018r. przedmiotem której jest świadczenie usług serwisowych w zakresie wsparcia technicznego systemów informatycznych Zamawiającego, obejmujących system kolekcji danych pomiarowych, Ewigaz, Entia, Ewista, C-SMOK, Telexus (zwanych dalej łącznie Systemem).

Okres obowiązywania umowy został określony do dnia 31 grudnia 2018 r.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy, obejmująca usługi wsparcia technicznego Systemu i bieżącego nadzoru nad jego należytą pracą oraz serwis Systemu przez okres obowiązywania umowy wynosi 1.890.000,00 złotych netto (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt  tysięcy 00/100). Na wskazaną kwotę wynagrodzenia składa się miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie oraz wynagrodzenie Service Level Agreement (SLA) należne z tytułu terminowego świadczenia usług.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

a)       w razie naruszenia przez Wykonawcę zasad dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, w wysokości 5 % wynagrodzenia – za każde naruszenie,

b)      w razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu zawinionego niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, rodzącego zagrożenie dla ciągłego i bezawaryjnego funkcjonowania Systemu w wysokości 10 % wynagrodzenia.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Łączna wartość kar ograniczona jest do 20% wynagrodzenia umownego (limit kar).

Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 50.000,00 zł.

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tych podmiotów w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE