logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy o animację akcji

2008.12.12

Zarząd Atrem S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 grudnia 2008 zawarł z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla akcji na okaziciela, praw do akcji jak i praw poboru akcji Emitenta. Funkcja Animatora będzie pełniona przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu Giełdy oraz innymi uregulowaniami wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwe organy Giełdy oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i obowiązywać będzie od dnia 12 grudnia 2008. Strony przewidziały również możliwość wcześniejszego jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close