logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej
2015.06.09

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 8 czerwca 2015 r. powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. w okresie od dnia 28 października 2014 r. do dnia 8 czerwca 2015 r. zawarła ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. umowy na łączną wartość 20.605.700,00 zł netto (słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 8 czerwca 2015 r. przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca), tj. konsorcjum w składzie:Contrast Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i Wielkopolskie Biuro Projektów Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum)ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Legnicy (Zamawiający) w przedmiocie wykonania zamówienia pn: „Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6 kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV”.

O wyborze oferty konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2015

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji przedmiotu umowy, konsorcjum w składzie:Contrast Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i Wielkopolskie Biuro Projektów Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum)otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 16.877.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Szacowania wartość wynagrodzenia przypadająca na Contrast Sp. z o. o. wynosi 16.672.000,00 zł netto.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % całego wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia od terminu umownego,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % całego wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad,

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % całego wynagrodzenia netto,

4) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy, a w szczególności określonych w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym, 0,01 % całego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,

5) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w oddaniu obiektu do ruchu w stosunku do czasu określonego w ustalonym z Zamawiającym harmonogramie wyłączeń – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
Tak określona kara umowna nie wyczerpuje uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia ewentualnego odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych szkód, w tym związanych z roszczeniami osób trzecich (np. kar i odszkodowań jakie Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom trzecim za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej),

6) za opóźnienie w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia,

7) za opóźnienie w wykonaniu w terminie obowiązku wniesienia zabezpieczenia – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia,

8) za opóźnienie w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia,

9) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku poufności – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,

10) za nieuzyskanie odbioru technicznego dokonywanego przez uprawnione do tego organy – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde jednokrotne nieuzyskanie odbioru,

11) za spowodowanie awaryjnego wyłączenia sieci elektroenergetycznej Zamawiającego spowodowanego działaniem Wykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie. Tak określona kara umowna nie wyczerpuje uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia ewentualnego odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych szkód, w tym związanych z roszczeniami osób trzecich (np. kar i odszkodowań jakie Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom trzecim za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej),

12) za nieprzestrzeganie przepisów BHP (wykazane w protokole z przeprowadzonej kontroli)  oraz postanowień obowiązujących instrukcji w TAURON Dystrybucja S.A. –  w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każde zdarzenie,

13) za nieuzyskanie upoważnień nadawanych przez Zamawiającego osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru i eksploatacji– w wysokości20 000,00 zł(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Umowy zawarte przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Pliki do pobrania:

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close