logo-atrem

Zawarcie umowy znaczącej

2015.07.28

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 27 lipca 2015 r. powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. w okresie od dnia 6 marca 2015 r. do dnia 27 lipca 2015 r. zawarła ze spółką Hydro Inwestycje Sp. z o. o., w ramach Inwestycji obejmującej budowę Farmy Wiatrowej Szydłowo, umowy na łączną wartość 2.294.500,00 EUR netto (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset euro 00/100), co, zgodnie z treścią § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133), daje kwotę 9.471.696,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 6 marca 2015 r. w przedmiocie wykonania projektu wykonawczego, robót budowlanych a także uruchomienie, rozruchu i wykonania testów stacji 20/110 kV w miejscowości Szydłowo dla projektu budowy Farmy Wiatrowej Szydłowo.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 15 listopada 2015 roku.

Wartość wynagrodzenia umownego Contrast Sp. z o. o. została określona na kwotę netto 1.297.000,00 EUR.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu końcowego powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,8% wynagrodzenia umownego za każdy pełny dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 15% wynagrodzenia umownego.

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Łączna odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do 100% wartości wynagrodzenia umownego.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego.

Umowy zawarte przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. ze spółką
Hydro Inwestycje Sp. z o. o. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Pliki do pobrania: