logo-atrem

Zawarcie umowy znaczącej
2015.08.18

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2015 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 28 maja 2015 roku do dnia 18 sierpnia 2015 r., spółki Grupy Kapitałowej Atrem zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 10.556.019,80 zł netto (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście złotych 80/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Odolanowie (Zamawiający) a Konsorcjum w składzie: Atrem S.A. i Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) w dniu 18 sierpnia 2015 r., przedmiotem, której jest realizacja zamówienia pn. „Budowa części obiektowej systemu odzysku helu z wykorzystaniem membran”.

O wyborze oferty konsorcjum z udziałem Emitenta i spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o., Emitent informował raportem bieżącym nr 39/2015.

Termin realizacji przedmiotu umowy został określony do dnia 31 marca 2016 r.

Wartość ryczałtowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi netto 8.687.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Szacowany udział wynagrodzenia Emitenta w wynagrodzeniu należnym całemu Konsorcjum wynosi 92%.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, iż na materiały, urządzenia i wyposażenie dostarczone w ramach umowy udzielona zostanie rękojmia i gwarancja jakości zgodnie z okresem gwarancyjnym określonym przez ich producenta, jednak okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Wykonawcy zapłaty kar umownych z następujących tytułów:

1)             opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2)             odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% Wynagrodzenia

Kary za opóźnienie w dotrzymaniu terminów wykonania przedmiotu umowy mogą zostać naliczone do wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto.

Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych lub wynikających ze zdarzeń, dla których kar umownych nie zastrzeżono, na zasadach ogólnych.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Pliki do pobrania: