logo-atrem

Zawarcie umowy znaczącej

2015.12.17

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w okresie od dnia 22 września 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 roku, Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie umowy na łączną wartość 5.886.818,27 zł netto (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 27/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a Atrem S.A. (Wykonawca) w dniu 22 września 2015 roku, przedmiotem której jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa dwukierunkowego regulatora na gazociągu DN 500 MOP 8.4 Mpa w m. Szewce w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie Województwa Dolnośląskiego”.

Termin realizacji całości przedmiotu umowy został wyznaczony do dnia 31.12.2016r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 2.887.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Strony ustaliły, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu całości przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

2) za opóźnienie w usunięciu wad, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

3) za opóźnienie w przekazaniu każdorazowego raportu miesięcznego w wysokości 300,00 zł brutto;

4) za naruszenie postanowień dotyczących poufności, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic prawnie chronionych, w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;

5) za naruszenie postanowień dotyczących ochrony danych osobowych, w wysokości 50.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto.

Łączna wysokość kar umownych (maksymalny limit kar umownych) nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Umowy zawarte przez spółkę Atrem S.A. ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Pliki do pobrania: